Učenici

Karakteristike društvene sredine u kojoj škola radi pružaju velike mogućnosti učenicima u pogledu bogatstva sadržaja i mogućnosti saradnje i uključivanja u aktivnosti izvesnih institucija i organizacija.
Škola ima dobru saradnju sa Mesnom zajednicom, Domom zdravlja, Centrom za socijalni rad, Domom kulture, Srpskom čitaonicom. Uspostavljena je saradnja i sa privrednim subjektima koji su od značaja za obrazovno - vaspitni rad škole.