^ Back to Top

Kuvajte sa nama

Pedagoški kolegijum

Članovi:
- Isidora Birinji, v.d.direktora
- Predsednici stručnih veća za oblast predmeta
- Jelena Radić, pedagog

Pedagoški kolegijum razmatra pitanja i zauzima stavove u vezi sa sledećim poslovima:
• Planiranje i organizovanje programa obrazovanja i vaspitanja
• Staranje o osiguranju kvaliteta i unapređenju obrazovno-vaspitnog rada
• Staranje o osavremenjavanju razvojnog rada škole
• Organizacija pedagoško-instruktivnog uvida i nadzora i preduzimanje mera za unapređivanje i usavršavanje rada nastavnika i stručnih saradnika
• Planiranje stručnog usavršavanja zaposlenih
Pedagoškim kolegijumom predsedava i rukovodi direktor.